រាជធានីភ្នំពេញ : ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩នៅតែកើនឡើង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅថ្ថៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៥៩៤នាក់ ។
ហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោមត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងប្រញ្ញាប់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតំាងដែលបានកំណត់។