ភ្នំពេញ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភានេះ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបានឱ្យដឹងថា រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីជូនស្តីពីការដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ ដោយបែងចែកជា”តំបន់ក្រហម តំបន់លឿងទុំ និង តំបន់លឿង” សម្រាប់រយៈពេល០៧ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

សម្រាប់ខ្លឹមសារលំអិត សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖