រាជធានីភ្នំពេញ : ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងសាធារណជន ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ភូមិសាស្រ្ត ខេត្តតាកែវ ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រូវបានកំណត់យកជាភូមិសាស្រ្តដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តឹការណ៍សហគមន៍២០ កុម្ភៈ ដែកតម្រូវឲ្យមានការអនុវត្តកាតេព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាកម្លាតសុវត្ថិភាព៕