ក្រសួងសុខាភិបាល៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនានេះ កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដដ១៩ ថ្មីចំនួន៧២៩នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៧២១នាក់។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន៧២៩នាក់ ជាសះស្បើយ ៧២១នាក់ និងស្លាប់០៦នាក់បន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះករណីឆ្លងនៅកម្ពុជាសរុបកើនដល់៣២,១៨៩នាក់ ជាសះស្បើយ២៤,៧៦៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន២៣៦នាក់៕