ភ្នំពេញ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនានេះ កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៧៥០នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ ៦៥៣នាក់។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី៧៥០នាក់ ជាសះស្បើយ៦៥៣នាក់ និងស្លាប់ថ្មីចំនួន១០នាក់។ ដូច្នេះទិន្នន័យឆ្លងសរុបនៅកម្ពុជាកើនដល់ ៣១,៤៦០នាក់ ជាសះស្បើយ ២៤,០៤២នាក់ និងស្លាប់សរុបកើនដល់ ២៣០នាក់។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖