គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភានេះ កម្ពុជារកឃើញករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន០៧នាក់ ខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកើនឡើងដល់២០៣នាក់ទៅហើយ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន៥៨៨នាក់ ជាសះស្បើយ៤១៥នាក់ និងស្លាប់០៧នាក់។ ដូច្នេះទិន្នន័យឆ្លងសរុបនៅកម្ពុជាកើនដល់២៨៨២៥នាក់ ជាសះស្បើយ២១៣១៥នាក់ និងស្លាប់កើនដល់ ២០៣នាក់។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្តីប្រកាសដូចខាងក្រោម៖