រាជធានីភ្នំពេញ : នៅយប់ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសេកត្តីប្រកាស ការបិទបញ្ចប់បម្រាមគោចរ និងការអនុញ្ញាតគោលការណ៍ពិសេសចំពោះអាជីវកម្មដ្ឋានក្នុង តំបន់លឿង នៃភូមិសាស្ររាជធានីភ្នំពេញ៕