រាជធានីភ្នំពេញ : នៅថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន៤៦០នាក់និងស្លាប់ចំនួន១នាក់ ដែររកឃើញនៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១៕
ប្រទេសកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ២៤,១៥៧នាក់ ស្លាប់ចំនួន ១៦៥នាក់ និងករណីជាសះស្បើយសរុបចំនូន ១៦,៥២៤នាក់៕