ក្រសួងសុខាភិបាល : នៅថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីក្រើនរំលឹកក្នុងការពង្រឹងបន្ថែមវិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-១៩ និងការធ្វើចត្តាឡីស័ក នៅតាមមូលដ្ឋានរាជធានី-ខេត្ត។