វៀតណាម : នៅយប់ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ យោងតាមគេហទំព័រ Worldometers ចេញ ឲ្យដឹងថា ប្រទេសវៀតណាម បានប្រកាសពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួន១១៩នាក់ទៀត និងអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន២នាក់បានស្លាប់ នៅថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍នេះ។