រាជធានីភ្នំពេញ : រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ចំនួន ១៧២នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោម ត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់និងរួសរាន់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់៕