ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៣៦០នាក់ ខណៈមានអ្នកស្លាប់ ០៤នាក់បន្ថែមទៀត ។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសបានឱ្យដឹងថា ក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៣៦០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន៨៨៦នាក់ និងស្លាប់០៤នាក់។ ដូច្នេះករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅកម្ពុជាកើនដល់ 22,544នាក់ ជាសះស្បើយ 13,006នាក់ និងស្លាប់សរុប 154នាក់។

ដើម្បីជ្រាប់កាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖