ខេត្តកំពង់ធំ ៖ នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ បានចេញសេចក្តីប្រកាស បញ្ជាក់អំពីការរកឃើញមនុស្សចំនួន៦នាក់បន្ថែមទៀត អ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ នោះ៣នាក់មកពីរាជធានីភ្នំពេញ និង៣នាក់ទៀតមកពីប្រទេសថៃ។