ភ្នំពេញ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៣៥០នាក់ ខណៈមានមនុស្សសា្លប់០៣បន្ថែមទៀត។

យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងបានឱ្យដឹងថា កម្ពុជាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន៣៥០នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១៣៨៩នាក់ និងស្លាប់ថ្មីចំនួន០៣នាក់។ ដូច្នេះករណីឆ្លងកូវីដ១៩សរុបនៅកម្ពុជាកើនដល់២២,១៨៤នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន១២,១២០នាក់ និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន១៥០នាក់។

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖