រាជធានីភ្នំពេញ : ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩នៅតែកើនឡើង រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកកើតជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៅថ្ថៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ចំនួន ៣៣០នាក់ ។
ហើយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ទាំងអស់ខាងក្រោមត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងប្រញ្ញាប់ទៅយកសំណាកនៅតាមទីតំាងដែលបានកំណត់។

A medic (C) wears personal protective equipment (PPE), as they prepare to send a man (R) who tested positive for the Covid-19 coronavirus to the hospital from a residence, in Phnom Penh on March 19, 2021. (Photo by TANG CHHIN Sothy / AFP)