ការគេងពេលថ្ងៃជាចំនែកមួយក្នុងការដែលធ្វើអោយសុខភាពយើងកាន់តែប្រសើរ។ យ៉ាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនៅប្រទេសក្រិចបានបង្ហាញថា៖អ្នកដែលគេងពេលថ្ងៃមួយស្របក់មានអត្រាប្រឈមនិងការកើតជំងឺបេះដូងតិចជាងមនុស្សដែលមិនបានគេងថ្ងៃប្រមាណជា៣៤%។ការគេងលក់មួយស្របក់ក្នុង ១សប្តាហ៍ ៣ថ្ងៃយ៉ាងតិច ៣០វិនាទីក្នុង១ ថ្ងៃជួយបន្ថយអត្រាប្រឈមការកើតជំងឺបេះដូងបានច្រើន ព្រោះការគេងថ្ងៃជួយបន្ថយភាពតានតឹង និងធ្វើអោយខួរក្បាលស្រស់ថ្លាសម្រាប់ការធ្វើការងារនៅពេលរសៀល។